Informacja

Czerwiec 28, 2018

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Libiążu informuje, że do dnia 10 lipca 2018 r. należy składać wnioski na dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych (art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Zarządzenie nr 0050.75.VII.2015 Burmistrza Libiąża z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych, w przypadku gdy dowóz wykonywany jest przez rodziców).

Aby otrzymać świadczenie bezpłatnego transportu lub dofinansowanie dowozu zorganizowanego przez rodziców/opiekunów prawnych, wniosek należy złożyć w pokoju nr 10 Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Libiążu (formularz dostępny na stronie www.zeasip.pl – dowóz uczniów) wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia ucznia do dowozu.

Zwrot kosztów przejazdu uprawnionym uczniom odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej między ZEASiP w Libiążu a rodzicem/prawnym opiekunem ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie.

W sytuacji, gdy rodzice/prawni opiekunowie we własnym zakresie organizują dojazd dziecka do szkoły, mają możliwość zwrotu kosztów w wysokości biletu miesięcznego na danej trasie.
W takiej sytuacji zwrot kosztów będzie odbywał się zgodnie z art. 39 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Libiążu, ul. Paderewskiego 2, pokój nr 10.

 

Wzory dokumentów znajdują się w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Libiążu  (pokój nr 10) lub na stronie internetowej pod adresem: http://www.zeasip.pl/dowoz-uczniow/.