Deklaracja dostępności

Wstęp do deklaracji
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Libiążu (ZEASiP) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zeasip.pl
Data publikacji: 01 czerwca 2015 r.
Data aktualizacji: 28 marzec 2024 r.
Strona internetowa www.zeasip.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:
– zamieszczone na stronie publikacje w formie plików pdf nie są dostępne cyfrowo w całości,
– publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 23 września 2018 r.,
– strona posiada możliwości poruszania się z wykorzystaniem skrótów klawiaturowych przeglądarki,
– focus wokół elementów nawigacyjnych.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
– zastosowanie na stronie dostępnej / bezszyfrowej czcionki (calibri),
– podwyższony kontrast (czarne tło, zielone litery),
– możliwość powiększania liter na stronie.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data sporządzenia: 02 kwietnia 2020 r.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z ZEASiP w Libiążu.
Osobą kontaktową jest:
Gabriela Latko,
e-mail: sekretariat@zeasip.pl,
tel.: +48 32 627 18 41

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.
Żądanie powinno zawierać:
1) dane osoby zgłaszającej żądanie,
2) wskazanie, o którą stronę internetową, aplikację mobilną lub element strony internetowej chodzi,
3) wskazanie sposobu kontaktu,
4) wskazanie alternatywnego sposobu przekazania informacji jeżeli osoba żądająca zgłasza taką potrzebę.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.
Dostępność architektoniczna
Siedziba Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Libiążu przy ul Paderewskiego 2 w Libiążu (Pawilon A) w zakresie minimalnych wymagań, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, spełnia następujące elementy:
W zakresie dostępności architektonicznej:
1) przestrzeń komunikacyjna pozioma wolna od barier poziomych;
2) przestrzeń komunikacyjna pionowa w Pawilonie A budynku, w którym znajduje się siedziba jednostki z istniejącymi barierami: brak windy, platformy;
3) w siedzibie jednostki znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
4) zastosowanie rozwiązań techniczno – architektonicznych:
– wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem,
– podjazd do budynku,
– kontrastowy pas na ścianie wskazujący ciąg komunikacyjny,
–  pomieszczenia w siedzibie jednostki  są oznaczone tabliczkami informacyjnymi w alfabecie Braille’a,
4) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:
1) zapewnienie na stronie internetowej informacji w tekście łatwym do odczytania (czcionka: Calibri),
2) na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami zapewniona obsługa na parterze budynku,
3) jednostka posiada stanowiskową pętlę indukcyjną,
4) brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.