Projekty

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej p.n. „Trzymaj z nami przedszkolakami! Radosna integracja w Libiążu”

Gmina Libiąż otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 10 Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR na realizacje projektu nr RPMP.10.01.02-12-0101/19 pn. „Trzymaj z nami przedszkolakami! Radosna integracja w Libiążu”.

Realizatorami projektu są:

  • Przedszkole Samorządowe Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu,
  • Zespół Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu – Przedszkole Samorządowe Nr 3.

Celem projektu jest podniesienie standardów świadczonej oferty opieki Ośrodka Wychowania Przedszkolnego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu wynosi: 152 371,96 zł

Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 128 318,04 zł.

Projekt wynika z aktualnie obowiązującego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Libiąża na lata 2016-2023, wpisanego w Wykazie programów rewitalizacji prowadzącym przez IŻ na stronie RPO WM pod poz. 67.

 

2Bez tytułu 1

Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://libiaz.pl/radosna-integracja-w-libiazu/ .

Klauzula informacyjna dotycząca realizacji projektu pn. „Trzymaj z nami przedszkolakami! Radosna integracja w Libiążu”, nr RPMP.10.01.02-12.0101/19

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020”, jest Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;
b) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2) Osoba której dane dotyczą może skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych:
a) iod@miir.gov.pl
b) iosdo@umwm.malopolska.pl
3) Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 1 jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) RODO – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
d) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.
4) Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania:
a) beneficjentowi realizującemu projekt – Gmina Libiąż z siedzibą w Libiążu, ul. Działkowa 1, realizatorzy projektu:
– Przedszkole Samorządowe Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu, Plac Zwycięstwa 2,

– Zespół Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu, ul. Paderewskiego 2.
b) podmiotowi obsługującemu realizację projektu – Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Libiążu, ul. Paderewskiego 2.
5) Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji w/w Projektu w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji projektu i jego rozliczenia oraz do momentu zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego.
7) Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, oraz profilowany.
9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO.
10) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.