RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny  Szkół i Przedszkoli w Libiążu, ul. Paderewskiego 2, 32-590 Libiąż, tel. +48 32 627 18 41, +48 32 616 50 28.

2)    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@zeasip.pl .

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gdy :

  •  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  •  w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4)    Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w szczególnych przypadkach na podstawie umów, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania zadań przez jednostkę.

 

5)    Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

6)    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7)    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Libiążu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

8)    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
9)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10)    Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub danej organizacji międzynarodowej.