RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Libiążu, zwany danej ZEASiP w Libiążu, z siedzibą przy ul. Paderewskiego 2, 32-590 Libiąż, tel. +48 32 627 18 41, +48 32 616 50 28, e-mail: sekretariat@zeasip.pl.
  • Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD – można kontaktować się pod adresem mailowym: iod@zeasip.pl.
  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu ZEASiP w Libiążu, zgodnie art. 6 ust.1 lit. a, b, c, d, e RODO, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności:

– ustawy z dnia 1990 roku 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym,

– ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe,

– ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

i rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególnych przypadkach na podstawie wyrażonej zgody.

  • Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania zadań ZEASiP w Libiążu.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

– Urząd Miejski w Libiążu,

– dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora,

– operatorzy pocztowi i kurierzy,

– banki w zakresie realizacji płatności

– inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora.

  • Pana/Pani dane osobowe będą prze­twa­rzane przez okres wynikający z przepisów prawa i instrukcji kancelaryjnej.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających Administratora do przetwarzania tych danych).
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka) oraz nie będą podlegały profilowaniu.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, do którego zostały zebrane. Nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości realizacji celu określonego w pkt. 3.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Libiążu  jest pani Aneta Nędza-  e-mail: iod@zeasip.pl